Klauzula informacyjna RODO
 

Klauzula informacyjna RODO

 

INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ul. Żaglowej 11, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000038362, nr NIP 584 025 37 05, z kapitałem zakładowym 32.892.700.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres wskazany w punkcie 1 oraz mailowo na adres: do@mtgsa.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  a. wykonania zawartej umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  b. wykonania obowiązków prawnych, w tym dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
  d. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  e. wskazanych wyraźnie w dobrowolnej zgodzie - w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (z zastrzeżeniem punktu 10), w tym również w formie profilowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane naszym dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi ochrony obiektu AMBEREXPO, doradcze, prawnicze, księgowe, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie.
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 8. Okres przetwarzania Pani/ Pana danych jest następujący:
  - w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem tj. udziału w Targach lub innej imprezie organizowanej przez MTG dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane,
  - w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Administratora, w tym statystyki i raportowania, dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane przez Administratora,
  - w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane przez Administratora,
  - w celach wskazanych w dobrowolnej zgodzie - przez okres w nich wskazany lub do czasu jej wycofania - w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 9. Po upływnie powyższych okresów dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 10. Informujemy również, iż Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring w obiekcie AMEREXPO przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie AMBREXPO oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO. Przebywanie na terenie AMBEREXPO jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie AMBEREXPO.
 11. Pani/Pana dane, o których mowa w pkt. 10 będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych - do nadpisania, nie dłużej niż trzy miesiące od czasu nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 12. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 13. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 14. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe wskazane wyżej). 15.
 15. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.
  Podanie danych jest dobrowolne - jednak konieczne w zakresie, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem (w szczególności w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówień, umów uczestnictwa w Targach, organizacji i rozliczenia Targów, konferencji, imprez towarzyszących oraz innych wydarzeń), a ich nie podanie może skutkować odmową zawarcia z Państwem umowy.
Akceptuje
ZGODY DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (Ustawa z dnia 10.05.2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.) – o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

Administratorem danych osobowych są Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000038362, posiadające NIP PL 5840253705.

Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie rejestracji są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem do nich przez osoby trzecie. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych. Administrator danych oświadcza, iż nie udostępnia, ani nie sprzedaje zbieranych danych osobowych osobom trzecim, bez zgody samych Klientów.

ZGODA NA KONTAKTOWANIE SIĘ Z INICJATYWY MTG
Warunkiem otrzymywania od MTG i z jej inicjatywy - telefonicznie bądź mailowo - informacji na temat poszczególnych targów, konferencji, Jarmarku św. Dominika i Jarmarku Bożonarodzeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem upływających terminów rezerwacji stoiska, nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa, rezerwacji kart parkingowych, promocji i innych informacji organizacyjnych jest udzielenie MTG poniższych zgód:

Czy zgadza się Pan/i na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych tj. w celu przedstawienia przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk (dalej MTG) ofert reklamowych i informacji handlowych dotyczących MTG ? (dane będą przetwarzane w tym celu do czasu cofnięcia tej zgody)

Czy zgadza się Pan / i na kontakt MTG na Pani/a numer telefonu w celach marketingowych tj. w celu przedstawiania ofert reklamowych i informacji handlowych dotyczących MTG? (dane będą przetwarzane w tym celu do czasu cofnięcia tej zgody)

Czy zgadza się Pan/i na przesyłanie przez MTG ofert reklamowych w informacjach handlowych dotyczących MTG lub naszych partnerów biznesowych na Pani/a adres e-mail? (dane będą przetwarzane w tym celu do czasu cofnięcia tej zgody)

ZGODA NA NEWSLETTER
Warunkiem otrzymywania od MTG informacji na temat zbliżających się wydarzeń jest udzielenie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (dane są przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody) co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

ZGODA NA REGULAMIN

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki Regulamin dla Gości AMBEREXPO.

osoba fizyczna
select

Przedmiot zainteresowania

 • I. OBRONA MORZA I WYBRZEŻA

 • Okręty marynarki wojennej – uzbrojenie i wyposażenie
 • Uzbrojenie i sprzęt obrony wybrzeża jednostek Marynarki Wojennej
 • Lotnictwo Marynarki Wojennej
 • Stanowiska dowodzenia w Marynarce Wojennej i sprzęt wspomagający podejmowanie decyzji
 • Systemy i sprzęt łączności i obserwacji technicznej w Marynarce Wojennej
 • Uzbrojenie i wyposażenie morskich sił wojsk specjalnych
 • Przedmioty mundurowe i wyposażenie osobiste marynarzy
 • Żywność i sprzęt przygotowania posiłków na okrętach i na lądzie
 • II. BEZPIECZEŃSTWO BAŁTYKU I WYBRZEŻA

 • Uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie Straży Granicznej
 • Specjalistyczny sprzęt i wyposażenie Policji
 • Uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie oddziałów antyterrorystycznych Policji i Straży Granicznej
 • Stanowiska wspomagania kierowania w Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej
 • Stanowiska zarządzania i techniki łączności w sytuacjach kryzysowych
 • Systemy i sprzęt MW RP, SG i Policji ochrony baz, portów oraz jednostek przed niepożądaną penetracją
 • III. RATOWNICTWO NA MORZU I WYBRZEŻU

 • Sprzęt ratownictwa morskiego
 • Sprzęt ratowniczy na wodach przybrzeżnych i śródlądowych
 • Sprzęt technicznego ratownictwa lądowego
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Sprzęt ratownictwa medycznego
 • Sprzęt do udzielania pomocy technicznej i ochrony środowiska
 • Ochronne wyposażenie osobiste ratowników
 • Różne pokrewne zakresowi targów dziedziny i technologie oraz wynalazki

Rodzaj działalności

 • Siły zbrojne
 • Służby policyjne i formacje bezpieczeństwa państwa
 • Administracja państwowa
 • Jednostka naukowa
 • Straże miejskie
 • Agencje ochrony
 • Produkcja
 • Dystrybucja
 • Handel
 • Usługi
 • Media
 • Inne

Źródło informacji o targach

 • zaproszenie od organizatora
 • zaproszenie od wystawcy
 • reklama w prasie, radiu
 • internet
 • inne

Dane logowania

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MTG SA na podane adresy informacji handlowej dotyczącej świadczonych przez MTG SA usług, a w szczególności organizowanych imprez targowo-wystawienniczych. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na interakcję z innymi Uczestnikami imprezy, w tym na przekazywanie moich danych osobowych zawartych w e-wizytówce w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, firmy, adresu e-mail i innych danych zgromadzonych w bazie organizatora. W imieniu podmiotów, którym dane zostaną przekazane informujemy o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania.

FAQ

* otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już w systemie
komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowaliście się już Państwo w systemie targowym i posiadacie w nim konto. Zapomniane hasło można zresetować, korzystając z funkcji [Zapomniałem hasła] na stronie logowania. Osoby posiadające już konto w systemie nie muszą rejestrować się ponownie.

* czy nazwa użytkownika [Login] może być adresem e-mail?

tak, to częsta praktyka, minimalizuje ilość zapamiętywanych informacji

* inny problem z rejestracją
skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl